สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง กฟผ. และบริษัท จัสเทล เน็ทเวอร์ค จำกัด เส้นทาง สฟ. บ้านดอน-สฟ. ภูเก็ต 1

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง เพิ่มการใช้งานในเส้นทาง สฟ. บ้านดอน-สฟ. ภูเก็ต 1 ของสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท จัสเทล เน็ทเวอร์ค จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0486_60-กทค.14.60-วาระ-4.11