แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT3G

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง การให้ความเห็นชอบแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT3G ประเภทเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการภายหลัง (Post-Paid) ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0485_60-กทค.14.60-วาระ-4.10