ขออนุญาตควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง ขออนุญาตควบรวมกิจการระหว่างบริษัท ไทม์ ดอทคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0409_60-กทค.12.60-วาระ4.4