การประมูลเลขหมายสวยครั้งที่ 2/2560

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง การประมูลเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นเลขหมายสวยครั้งที่ 2/2560 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0414_60-กทค.11.60-วาระ-4.2