ผลคำนวณค่าปรับกรณี 3 ค่ายมือถือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการคงสิทธิเลขหมาย

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง ข้อเสนอแนะแนวทางและจำนวนค่าปรับทางปกครองที่เหมาะสม กรณีผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจำนวน 3 ราย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในการนี้จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0405_60-กทค.10.60-วาระ-4.13