แนวทางการดำเนินคดีปกครองคดีหมายเลขดำที่ 1975/2559

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง แนวทางการดำเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1975/2559 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก ในการนี้ จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0404_60-กทค.10.60-วาระ-4.10