แผนคุ้มครองผู้บริโภคของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค คลื่น 900 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.16 เรื่อง แผนคุ้มครองผู้บริโภคของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (895 – 915 MHz/940 – 960 MHz) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0394_60-กทค.9.60-วาระ-4.16