แผนคุ้มครองผู้บริโภคของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค คลื่น 1800 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่อง แผนคุ้มครองผู้บริโภคของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (1800 MHz) กสทช. ประวิทย์ สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0393_60-กทค.9.60-วาระ-4.15