แผนคุ้มครองผู้บริโภคของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง แผนคุ้มครองผู้บริโภคของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0392_60-กทค.9.60-วาระ-4.14