การกำหนดเพิ่มให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาทีและนาที

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง การพิจารณาข้อเสนอของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการดำเนินการตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2560 เกี่ยวกับการกำหนดเพิ่มให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาทีและนาทีบนคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก ในการนี้จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างของผม ดังนี้

ทช1003.10.0389_60-กทค.8.60-วาระ-5.3