การจัดทำและเปิดใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น “กันกวน”

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง การจัดทำและเปิดใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น “กันกวน” ของสำนักงาน กสทช. กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0388_60-กทค.8.60-วาระ-4.9