พิจารณา (ร่าง) ประกาศเรื่องมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง การพิจารณาข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการโทรคมนาคมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความคิดเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0387_60-กทค.8.60-วาระ-4.8