ผลการพิจารณาความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง และ สตง. ต่อหลักเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่น 1800 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง ผลการพิจารณาความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง และ สตง. ต่อหลักเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ 1800 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0382_60-กทค.7.60-วาระ-5.4