ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0378_60-กทค.7.60-วาระ-4.13