การพิจารณาข้อหารือของสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการให้บริการพร้อมเพย์

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง การพิจารณาข้อหารือของสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการให้บริการพร้อมเพย์ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0343_60-กทค.6.60-วาระ5.2