แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เต็มกลุ่ม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง แนวปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เต็มกลุ่ม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0355_60-กทค.6.60-วาระ-5.1