การยกเลิกการใช้บริการวงจรโทรคมนาคมแบบเส้นใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟ. ราชบุรี ๒ – สฟ. เพชรบุรี ตามสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่าง กฟผ. และ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่อง การยกเลิกการใช้บริการวงจรโทรคมนาคมแบบเส้นใยแก้วนำแสง เส้นทาง สฟ. ราชบุรี 2 – สฟ. เพชรบุรี ตามสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0342_60-กทค.6.60-วาระ4.15