แผนการใช้งานคลื่นความถี่ ย่านความถี่ 2310 – 2370 MHz ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง แผนการใช้งานคลื่นความถี่ ย่านความถี่ 2310 – 2370 MHz ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในบางประเด็นและแสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม ในการนี้จึงขอเปิดเผยความเห็นทั้งส่วนที่เป็นความเห็นแตกต่างและความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0352_60-กทค.6.60-วาระ-4.4