แนวทางปฏิบัติการออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในการนี้จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

ทช1003.10.0320_60-กทค.5.60-วาระ-4.6