เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาจากการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.17 เรื่องร้องเรียนบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กรณีประสบปัญหาจากการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนของการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ถอนระเบียบวาระการประชุมนี้ แต่จากการอภิปรายก่อนการลงมติ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นที่ต้องการเปิดเผย ดังนี้

1------1003.10.0265_60----------.4.60-------------4.17