เรื่องร้องเรียนกรณีถูกคิดค่าบริการจากบริการเสริมโดยไม่ได้สมัครและถูกเรียกเก็บค่าบริการเกินจริง

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่องร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกคิดค่าบริการจากบริการเสริมโดยไม่ได้สมัครใช้บริการและถูกเรียกเก็บค่าบริการสูงเกินจริง แม้ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ถอนระเบียบวาระการประชุมนี้ แต่จากการอภิปรายก่อนการลงมติของ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นที่ต้องการเปิดเผย ดังนี้

1------1003.10.0263_60----------.4.60-------------4.15