เรื่องร้องเรียนกรณีปัญหาโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น LAVA ที่ใช้สิทธิแลกฟรี ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กรณีประสบปัญหาโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น LAVA ที่ใช้สิทธิแลกฟรี ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
1------1003.10.0232_60----------.3.60-------------4.15