การสนับสนุนโครงการการศึกษาวิจัยของพนักงานเรื่อง Spectrum Caps

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง การสนับสนุนโครงการการศึกษาวิจัยของพนักงาน – โครงการศึกษาแนวทางการกำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่ (Spectrum Caps) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.0238_60----------.3.60--------------4.6