แนวทางการดำเนินคดีปกครองกรณีการนำส่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่น 1800 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง แนวทางการดำเนินคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1712/2559 ระหว่างบริษัท ทรู มูฟ จำกัด ผู้ฟ้องคดี กับ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กทค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 สำนักงาน กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และเลขาธิการ กสทช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 กรณีเรื่องการนำส่งรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่น 1800 MHz ภายใต้ประกาศมาตรการเยียวยา กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติสงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก กสทช. ประวิทย์ฯ จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0216_60----------.2.60--------------4.14