การพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต 8 ช่องรายการ ที่ปรากฎเรื่องร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 31 มี.ค. 57 นางสางสุภิญญา กลางณรงค์  ได้ลงมติ    และสงวนความเห็นไว้ในการพิจารณา วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จำนวน 5 ช่องรายการ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้

“ดิฉันไม่เห็นชอบการให้อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) ในการยื่นคำขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง

แก่บริษัท ยูนิเวอร์แซลโปร จำกัด ในฐานะผู้ขอรับใบอนุญาตช่องรายการ Nice Channel เนื่องจากเป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีหนังสือสั่งให้ระงับการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และภายหลังสำนักงาน กสทช. ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมให้ผู้ประกอบการระงับการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการรายนี้ยังคงมีการกระทำความผิดในลักษณะเดิมอยู่ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามเอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุม อีกทั้งดิฉันยังเห็นว่ากระบวนการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่ดีจำต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตตระหนักถึงความสำคัญของกฎกติกาในการกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่ของ กสทช. อย่างจริงจัง”

Comment-NBC-12-57