ประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 14/2557 วันที่ 21 เม.ย. 57 นางสางสุภิญญา กลางณรงค์  ได้ขอเปิดเผยความเห็น ในหลายวาระ ดังนี้

วาระที่ 3.2 ประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

วาระที่ 4.2 เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ในการยื่นคำขออนุญาตใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงจำนวน 45 ช่องรายการ

วาระที่ 4.3  เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ที่ยื่นขอเป็นครั้งแรก จำนวน 7 ราย 12 ช่องรายการ 

Comment-NBC-14-57