รายการตอบโจทย์ประเทศไทย, การอนุมัติผังรายการหลัก, ทีวีสาธารณะ, ช่อง 5, งบประมาณกลางปี, โครงการอบรมต่างประเทศ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 32/2557 วันที่ 4 ส.ค.  57 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นต่างและขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม หลายวาระดังนี้

วาระ4.7 การอนุมัติผังรายการหลัก(ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

วาระ 4.12 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5

วาระ 4.18 เรื่องร้องเรียน กรณี “ตอบโจทย์ประเทศไทย ตอน สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ”

วาระ 4.21 การทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ(กลางปี) ภายใต้กรอบวงเงินจัดสรรอนุมัติต้นปี ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ประจำปี 2557

วาระ 4.22 โครงการอบรมต่างประเทศ จำนวน 3 หลักสูตร

Comment-NBC-32-57