หลักสูตรผู้ประกาศ, แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 37/2557 วันที่ 8 ก.ย.  57 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม หลายวาระ ได้แก่

วาระ 4.15 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ เพิ่มเติม

วาระ 4.21 เรื่องข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกอากาศสถานีโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อก

Comment-NBC-37-57-Ok