อนุมัติผังรายการ, สัญญาร่วมอสมท.และทรู, การคัดเลือกผอ.วิชาชีพและรองเลขาธิการฝ่ายบรอดแคส

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 40/2557 วันที่ 22 ก.ย.  57 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีข้อสังเกตและความเห็นเพิ่มเติม หลายวาระ ได้แก่

วาระ 4.8 เรื่อง ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ในการยื่นคำขออนุญาตใหม่หลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จำนวน 32 รายการ

วาระ 4.10 การอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

วาระ 4.13 รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการแก้ไขสัญญาร่วมดำเนินการให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่าง บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และสัญญาร่วมดำเนินการให้บริการโทรทัศน์ทางสายระบบบอกรับเป็นสมาชิก ระหว่าง บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)

วาระ 4.19 ขอเสนอหลักการเรื่อง การคัดเอกผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง

วาระ 4.20 ขอเสนอให้พิจารณาเร่งดำเนินการคัดเลือก รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยด่วน

Comment-NBC-40-57-Ok