ผลตรวจสอบรายได้จากการให้บริการบนคลื่น 900 ในช่วงประกาศมาตรการเยียวยาฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ผลการพิจารณาตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ 900 MHz ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0201_60----------.1.60--------------4.3