รายการตอบโจทย์ประเทศไทย, การอนุมัติผังรายการหลัก, ทีวีสาธารณะ, ช่อง 5, งบประมาณกลางปี, โครงการอบรมต่างประเทศ

ในการประชุมกสท. ครั้งที่32/2557 วันจันทร์ที่ 4 ส.ค.57 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้มีความเห็นต่างและขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ในหลายวาระ ได้แก่
วาระ 4.7 การอนุมัติผังรายการหลัก(ภายหลังการแก้ไข)ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

วาระ 4.12 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

วาระ 4.18 เรื่องร้องเรียน กรณี “ตอบโจทย์ประเทศไทย ตอน สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ”

วาระ 4.21 การทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กลางปี) ภายใต้กรอบวงเงินจัดสรรอนุมัติต้นปี ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี 2557

วาระ 4.22 โครงการอบรมต่างประเทศจำนวน 3 หลักสูตร

รายละเอียด ดังนี้
------------32-57