สัดส่วนการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและแจกแจงรายได้ระหว่างบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 42/2558 วันที่ 28 ธ.ค. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ มีความเห็นต่างในการพิจารณา วาระ 4.1 สัดส่วนการเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและแจกแจงรายได้ระหว่างบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกและระบบดิจิตอล ดังนี้

Comment-NBC-42-58