แนวทางการยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 34/2557 วันจันทร์ที่ 25 ส.ค. 57 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสท. ได้มีข้อสังเกตในวาระ 4.10 เรื่องแนวทางการยกเลิกประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ดังนี้
---------------------34-57