การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26 ม.ค. 58 ในวาระรับรองรายงานการประชุม กสท. ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ม.ค. เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.4 การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558 ที่ประชุมเสียงข้างมาก ประกอบด้วย กสทช. ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็นประกอบการลงมติ ไว้ ดังนี้

Comment-NBC-4-58--------------4.4-------2-58----------------