เรื่องร้องเรียนกรณีถูกเรียกเก็บค่าบริการเสริมจากข้อความสั้นโดยไม่ได้สมัครใช้บริการ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 32/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กรณีประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการเสริมจากข้อความสั้นโดยไม่ได้สมัครใช้บริการ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ถอนวาระการประชุมนี้ตามที่สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนฯ (รท.) เสนอ ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นไม่สอดคล้องด้วย ดังนั้นจึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

reserve-32-59_4.14--------------------------------------------------------------