เรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการตั้งเสาส่งสัญญาณ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 และระเบียบวาระที่ 4.7 ซึ่งเป็นกรณีที่มีผู้ร้องเรียนเหตุจากการประสบปัญหาได้รับความเดือดร้อนจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมใกล้บริเวณที่พักอาศัยของผู้ร้องเรียน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมทั้งสองวาระ ดังนี้

reserve-31-59_4.6-----------------------------------------
reserve-31-59_4.7-----------------------------------------