การทบทวนค่าธรรมเนียมในกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง การทบทวนค่าธรรมเนียมในกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0084_60----------.29.59--------------4.8