แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการย่านความถี่ 2.1 GHz, 1800 MHz, 900 MHz

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0081_60----------.29.59-------------4.7