แนวทางบังคับใช้มติ กทค. เรื่องการคิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง แนวทางการบังคับใช้มติ กทค. ครั้งที่ 10/2559 เรื่อง การกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดอัตราค่าบริการตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0091_60----------.-29.59--------------4.6