การกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ตามมาตรา 84

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการคืนคลื่นความถี่ ตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0090_60----------.-29.59--------------4.1