เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาการใช้บริการคงสิทธิเลขหมาย

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 28/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่องร้องเรียนบริษัท เรียล มูฟ จำกัด กรณีผู้ใช้บริการประสบปัญหามาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับบริการคงสิทธิเลขหมาย กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------------------------------------------------