เรื่องร้องเรียนกรณีประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 28/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องผู้บริโภคร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด กรณีประสบปัญหาการเปลี่ยนเงื่อนไขบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

---------------------------------------------------------------------