ร่างประกาศเรื่อง อัตรา IC อ้างอิง

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 27/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.1123_59----------.27--------------5.3