สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. สุราษฎร์ธานี – สฟ. บ้านดอน ระหว่าง กฟผ. และ บมจ. ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 27/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง สัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม เส้นทาง สฟ. สุราษฎร์ธานี – สฟ. บ้านดอน ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.1121_59----------.27--------------4.7