แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิปักเสา เดินสาย วางท่อ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 27/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง (ร่าง) แก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.1120_59----------.27--------------4.5