แนวทางการปรับปรุงประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 27/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.1119_59----------.27--------------4.2