การลงมติการถ่ายทอดกีฬาเอเชียนเกมส์ได้เฉพาะที่เป็นการทั่วไป

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 39/2557 วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 วาระที่ 4.16 เรื่องการขออนุญาตเผยแพร่รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป กรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ (Asian Games) ครั้งที่ 17 ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในระบบแอนาล็อก คู่ขนานกับการถ่ายทอดสดผ่านบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป กสท. 3 คน ได้แก่ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ และ พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสท. ได้แสดงความเห็นพร้อมเหตุผลการลงมติ ดังนี้

---------------------------------3-------39-57