บริษัท สามารถ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง บริษัท สามารถ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สองที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เพื่อให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ใช้จานสายอากาศขนาดเล็ก (Very Small Aperture Terminal (VSAT) Service) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

------1003.10.1080_59----------.26.59-------------4.4