บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอทบทวนมติ กทค. เรื่อง แผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 26/2558 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอทบทวนมติ กทค. เรื่อง แผนความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและมีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.1079_59----------.26.59-------------4.2