งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 สายงานกิจการโทรคมนาคม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 25/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.23 และ 5.1 เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ของสายงานกิจการโทรคมนาคม และเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 ของสายงานกิจการโทรคมนาคม (เพิ่มเติม) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็นที่แตกต่าง ดังนี้

------1003.10.1054_59----------.25--------------4.23-5.1